มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
IM155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 2 อ.ยุวัลดา  ชูรักษ์
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
206-302 กฎหมายอุตสาหกรรม และแรงงาน 1 3 อ.คณาทีป  ชูช่วย
206-304 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 1 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
206-415 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
206-416 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 1 3 อ.คุลยา  ศรีโยม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
77
 


View PagesFirstPreviousNextLast