มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
IM156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
206-303 การจัดการคุณภาพ 1 3 ดร.ยรรยง  คชรัตน์
206-304 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 1 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
206-305 การจัดการโครงการอุตสาหกรรม 1 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
206-306 การวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดทำงบประมาณอุตสาหกรรม 1 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
206-314 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการสร้างแรงจูงใจ 1 3 อ.จิราภรณ์  บัวเพ็ชร
206-415 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
78
 


View PagesFirstPreviousNextLast