มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
IMC156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 2 อ.ยุวัลดา  ชูรักษ์
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 7 2 อ.คุลยา  ศรีโยม
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
206-305 การจัดการโครงการอุตสาหกรรม 1 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
206-414 การจัดการลอจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 1 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
206-415 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
206-416 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 1 3 อ.คุลยา  ศรีโยม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
80
 


View PagesFirstPreviousNextLast