มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
IMC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 9 3 อ.Ringyaomi  Shimray
201-208 สถิติธุรกิจ 7 3 อ.นุรซีตา  เพอแสละ
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
206-303 การจัดการคุณภาพ 1 3 ดร.ยรรยง  คชรัตน์
206-305 การจัดการโครงการอุตสาหกรรม 1 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
206-314 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการสร้างแรงจูงใจ 1 3 อ.จิราภรณ์  บัวเพ็ชร
301-209 กฏหมายธุรกิจ 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
81
 


View PagesFirstPreviousNextLast