มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
IT156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 อ.Eric  Allyn
501-205 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  2 1 3 อ.พงศ์พัฒน์  ฉายศิริพันธ์
501-302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.ณัฐวุฒิ  โกไศยกานนท์
501-307 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
501-415 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
501-418 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  2 1 3 อ.พงศ์พัฒน์  ฉายศิริพันธ์
501-432 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 3 อ.ณัฐวุฒิ  โกไศยกานนท์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
86
 


View PagesFirstPreviousNextLast