มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
IT158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 1 3 อ.เพ็ญประไพ  ภู่ทอง
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 20 3
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 11 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
201-203 องค์การและการจัดการ 2 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
501-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  1 1 3 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
501-104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.ณัฐวุฒิ  โกไศยกานนท์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
88
 


View PagesFirstPreviousNextLast