มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
LA156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
301-308 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 1 3 รศ.พรชัย  สุนทรพันธ์
301-310 กฎหมายลักษณะล้มละลาย 1 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
301-312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 1 3 อ.สนัน  ยามาเจริญ
301-312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 1 3 อ.ชัยยุทธ  ศรีจำนงค์
301-314 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 อ.วรา  บุญพันธ์
301-404 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 3 อ.นันท์นภัส  ศิริชัชวาลวงศ์
301-405 กฎหมายปกครอง 1 3 อ.สนัน  ยามาเจริญ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
90
 


View PagesFirstPreviousNextLast