มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
LA157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 5 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
301-107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินและกฎหมายที่ดิน 1 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
301-107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินและกฎหมายที่ดิน 1 3 รศ.เรืองยศ  แสนภักดี
301-203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด 1 3 อ.ประคอง  เตกฉัตร
การจัดงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
301-204 เอกเทศสัญญา 1 1 3 อ.ปูชิตา  ชูเชิดปานรังษี
301-213 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 1 3 อ.สุภัทรา  กรอุไร
301-213 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 1 3 อ.สนัน  ยามาเจริญ
301-214 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 1 3 อ.พรสักก์  พิทักษ์ธรรม
301-214 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 1 3 อ.วสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
91
 


View PagesFirstPreviousNextLast