มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
LG154ตกค้าง
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
400-206 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 1 3 อ.วฤณดา  วงศ์โรจน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
97
 


View PagesFirstPreviousNextLast