มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
LG155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 2 อ.ยุวัลดา  ชูรักษ์
403-413 สัมมนาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น 1 3 อ.กฤติกา  เลขะกุล
403-479 สหกิจศึกษา 1 9 อ.จิตกรี  บุญโชติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
98
 


View PagesFirstPreviousNextLast