มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
LG156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-428 กฎหมายอาญา 1 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
402-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1 3 อ.นุรซีตา  เพอแสละ
403-321 สิทธิมนุษยชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 1 3 อ.คารม  บัวผัน
403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้องถิ่น 1 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
403-437 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 3 อ.คณาทีป  ชูช่วย
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
99
 


View PagesFirstPreviousNextLast