มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
LG157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม 1 3 อ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
401-205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ 1 3 อ.คารม  บัวผัน
401-304 กฎหมายปกครอง 2 3 อ.นิติวัฒน์  สุวรรณชัย
403-202 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์ผลกระทบ 1 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
403-305 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารงานท้องถิ่น 1 3 อ.กฤติกา  เลขะกุล
403-311 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 1 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
100
 


View PagesFirstPreviousNextLast