มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
LG258
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย 2 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10 3 อ.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 13 3 อ.นวิยา  จันจุฬา
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 12 2 อ.นภาลัย  อยู่ดี
100-165 การคิดวิเคราะห์ 2 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
401-101 หลักรัฐศาสตร์ 1 3 อ.พัตรธีรา  จินตานนท์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
102
 


View PagesFirstPreviousNextLast