มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
ME158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 3
100-136 มนุษย์กับดนตรี 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 13 3 อ.อุมาวัลย์  ชีช้าง
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 16 3 อ.นวิยา  จันจุฬา
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 13 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
606-100 เครื่องดนตรีเอกสำหรับครู 1 3 อ.เอกรัฐ  ศรีสว่าง
606-100 เครื่องดนตรีเอกสำหรับครู 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
606-100 เครื่องดนตรีเอกสำหรับครู 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
606-100 เครื่องดนตรีเอกสำหรับครู 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
606-100 เครื่องดนตรีเอกสำหรับครู 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
606-102 ทฤษฎีดนตรีสากลสำหรับครู 1 1 3 อ.เอกรัฐ  ศรีสว่าง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
106
 


View PagesFirstPreviousNextLast