มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MG156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-166 อาเซียนศึกษา 1 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
201-305 วิธีวิจัยธุรกิจ 1 3 อ.ปัญจา  ชูช่วย
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 2 3 อ.วารีพร  ชูศรี
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 3 3 อ.วารีพร  ชูศรี
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 5 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
109
 


View PagesFirstPreviousNextLast