มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MG255
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 5 3 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
201-420 การจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 1 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
201-480 สัมมนาการจัดการ 1 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
201-481 โครงงานแผนธุรกิจ 1 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
112
 


View PagesFirstPreviousNextLast