มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MG258
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 19 3
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 14 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 6 3
201-203 องค์การและการจัดการ 4 3 อ.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
202-101 หลักการบัญชี 5 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
115
 


View PagesFirstPreviousNextLast