มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MGC156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 2 อ.ยุวัลดา  ชูรักษ์
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
201-420 การจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 1 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
201-480 สัมมนาการจัดการ 2 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
201-481 โครงงานแผนธุรกิจ 2 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
117
 


View PagesFirstPreviousNextLast