มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MGC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 15 2 อ.นภาลัย  อยู่ดี
201-208 สถิติธุรกิจ 2 3 อ.วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์
201-210 การวางแผนและการควบคุมงานจัดการ 2 3 อ.เชาวนี  แก้วมโน
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-101 หลักการบัญชี 3 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
301-209 กฏหมายธุรกิจ 2 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
119
 


View PagesFirstPreviousNextLast