มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MGCS156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-410 การจัดการโครงการธุรกิจ 1 3 อ.วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 8 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
201-480 สัมมนาการจัดการ 2 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
201-481 โครงงานแผนธุรกิจ 2 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
205-306 กฎหมายแรงงานและ แรงงานสัมพันธ์ 1 3 อ.คณาทีป  ชูช่วย
206-414 การจัดการลอจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 1 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
120
 


View PagesFirstPreviousNextLast