มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MGCS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 6 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
201-305 วิธีวิจัยธุรกิจ 3 3 อ.ปัญจา  ชูช่วย
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 3 อ.วารีพร  ชูศรี
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 8 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
206-414 การจัดการลอจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 1 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
121
 


View PagesFirstPreviousNextLast