มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MGCS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 17 2 อ.พล  เหลืองรังษี
201-208 สถิติธุรกิจ 3 3 อ.วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์
201-210 การวางแผนและการควบคุมงานจัดการ 2 3 อ.เชาวนี  แก้วมโน
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 2 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-101 หลักการบัญชี 2 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
301-209 กฏหมายธุรกิจ 3 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
122
 


View PagesFirstPreviousNextLast