มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MGS156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-305 วิธีวิจัยธุรกิจ 3 3 อ.ปัญจา  ชูช่วย
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 3 อ.วารีพร  ชูศรี
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 8 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 2 3 อ.วารีพร  ชูศรี
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
205-306 กฎหมายแรงงานและ แรงงานสัมพันธ์ 1 3 อ.คณาทีป  ชูช่วย
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
124
 


View PagesFirstPreviousNextLast