มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MGS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 4 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 14 3 อ.นวิยา  จันจุฬา
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 17 2 อ.พล  เหลืองรังษี
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 7 3
201-203 องค์การและการจัดการ 5 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
202-101 หลักการบัญชี 2 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
126
 


View PagesFirstPreviousNextLast