มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MK157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 4 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
201-208 สถิติธุรกิจ 2 3 อ.วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์
202-205 การเงินธุรกิจ 5 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
203-300 พฤติกรรมผู้บริโภค 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
203-301 การจัดการการขาย 1 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
203-304 การตลาดเพื่อสังคม 1 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
131
 


View PagesFirstPreviousNextLast