มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MK158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 3 อ.ไอริณ  สกุลศักดิ์
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 6 3 อ.วิภาวรรณา  ศรีใหม่
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 7 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
100-165 การคิดวิเคราะห์ 2 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
100-166 อาเซียนศึกษา 1 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
201-203 องค์การและการจัดการ 4 3 อ.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
203-201 หลักการตลาด 3 3 อ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
133
 


View PagesFirstPreviousNextLast