มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MKC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 2 3 อ.อรจันทร์  พนัสพัฒนา
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 7 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
100-166 อาเซียนศึกษา 1 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 6 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
202-101 หลักการบัญชี 1 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 ผศ.ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
135
 


View PagesFirstPreviousNextLast