มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MKS156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
203-308 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 2 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
203-310 การวิจัยการตลาด 2 3 อ.สวย  หลักเมือง
203-400 การจัดการการจัดจำหน่าย 2 3 อ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
203-401 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา   2 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
140
 


View PagesFirstPreviousNextLast