มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MKS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 4 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
201-208 สถิติธุรกิจ 3 3 อ.วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์
203-300 พฤติกรรมผู้บริโภค 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
203-301 การจัดการการขาย 2 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
203-304 การตลาดเพื่อสังคม 2 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
301-209 กฏหมายธุรกิจ 3 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
141
 


View PagesFirstPreviousNextLast