มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
MKS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 14 3 อ.นวิยา  จันจุฬา
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 17 2 อ.พล  เหลืองรังษี
100-166 อาเซียนศึกษา 2 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
201-203 องค์การและการจัดการ 5 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
202-101 หลักการบัญชี 2 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
203-201 หลักการตลาด 5 3 อ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
142
 


View PagesFirstPreviousNextLast