มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
PAตรีควบโท
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 1 3 อ.นันท์นภัส  ศิริชัชวาลวงศ์
402-304 สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ 1 3 อ.ทิรัศม์ชญา  พิพัฒน์เพ็ญ
402-410 การบริหารการพัฒนา 2 3 อ.เสาวลักษณ์  ณ พัทลุง
402-415 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 3 อ.ฤาชุตา  เทพยากุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
153
 


View PagesFirstPreviousNextLast