มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
PA156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 4 2 อ.ทิรัศม์ชญา  พิพัฒน์เพ็ญ
401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 1 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
402-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 2 3 อ.นุรซีตา  เพอแสละ
402-303 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 1 3 อ.ฤาชุตา  เทพยากุล
402-414 โลกาภิวัฒน์และการจัดการภาครัฐ 1 3 อ.เอกราช  มะลิวรรณ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
144
 


View PagesFirstPreviousNextLast