มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
PA157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ 3 3 อ.คารม  บัวผัน
401-206 ปรัชญาและความคิดทางการเมือง 1 1 3 อ.สุกรี  บุญเทพ
401-304 กฎหมายปกครอง 3 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
402-202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 1 3 ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล
402-207 การบริหารระบบราชการไทย 1 3 อ.เสาวลักษณ์  ณ พัทลุง
402-309 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 1 3 อ.เอกราช  มะลิวรรณ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
145
 


View PagesFirstPreviousNextLast