มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
PA258
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย 2 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 2 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 20 3
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 10 2 อ.ยุทธกาน  ดิสกุล
100-164 การใช้ห้องสมุด 2 1 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
401-101 หลักรัฐศาสตร์ 3 3 อ.พัตรธีรา  จินตานนท์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
150
 


View PagesFirstPreviousNextLast