มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
PA355
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-433 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 2 3 อ.ขภิชาติ   ราชแสง
402-308 ภาวะผู้นำในการบริหารรัฐกิจ 1 3 ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล
402-410 การบริหารการพัฒนา 1 3 อ.เสาวลักษณ์  ณ พัทลุง
402-415 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 3 อ.ฤาชุตา  เทพยากุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
151
 


View PagesFirstPreviousNextLast