มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
PAS155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม 2 3 อ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
401-431 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 1 3 อ.วรา  บุญพันธ์
401-433 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3 3 อ.ทิรัศม์ชญา  พิพัฒน์เพ็ญ
402-410 การบริหารการพัฒนา 3 3 อ.เอกราช  มะลิวรรณ์
402-415 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 3 อ.เอกราช  มะลิวรรณ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
152
 


View PagesFirstPreviousNextLast