มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
PG156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-224 พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์  และการเลือกตั้ง 1 3 อ.วิทู  ณ สงขลา
401-226 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 2 3 อ.ขภิชาติ   ราชแสง
401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3 3 อ.วรา  บุญพันธ์
402-207 การบริหารระบบราชการไทย 2 3 อ.เสาวลักษณ์  ณ พัทลุง
402-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 4 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
402-416 องค์การระหว่างประเทศ 1 3 อ.สุกรี  บุญเทพ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
155
 


View PagesFirstPreviousNextLast