มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
PG258
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย 5 3 อ.พัตรธีรา  จินตานนท์
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 13 3 อ.นวิยา  จันจุฬา
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 12 2 อ.นภาลัย  อยู่ดี
100-164 การใช้ห้องสมุด 2 1 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
401-101 หลักรัฐศาสตร์ 2 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
161
 


View PagesFirstPreviousNextLast