มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
PGS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-157 การฝึกพูดภาษาไทย 2 3 อ.พิชญา  สุวรรณโน
401-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 3 อ.ปิยะพงษ์  พิพัฒน์รัตนเสรี
401-205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ 5 3 อ.คารม  บัวผัน
401-206 ปรัชญาและความคิดทางการเมือง 1 4 3 อ.สุกรี  บุญเทพ
401-428 กฎหมายอาญา 1 4 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
402-202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 3 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
163
 


View PagesFirstPreviousNextLast