มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
PGS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 3
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 4 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย 6 3 อ.พัตรธีรา  จินตานนท์
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 14 3 อ.นวิยา  จันจุฬา
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 16 2 อ.ชุติมา  ทัศโร
100-164 การใช้ห้องสมุด 3 1 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
401-101 หลักรัฐศาสตร์ 4 3 อ.พัตรธีรา  จินตานนท์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
164
 


View PagesFirstPreviousNextLast