มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
PM156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-162 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 2 2
602-300 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-300 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-300 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 1 3 อ.เอกรัฐ  ศรีสว่าง
602-300 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
602-300 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
602-301 การวิเคราะห์บทเพลงสมัยนิยม 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
602-302 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-303 ดุริยนิพนธ์ 1 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-412 ดนตรีประกอบการแสดง 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
166
 


View PagesFirstPreviousNextLast