มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
PM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10 3 อ.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
203-201 หลักการตลาด 4 3 อ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
602-200 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 3 1 3 อ.เอกรัฐ  ศรีสว่าง
602-200 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 3 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-200 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 3 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
602-200 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 3 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-200 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 3 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
602-202 ทักษะเปียโน 1 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-204 คอมพิวเตอร์ดนตรีและการบันทึกเสียง 1 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
602-206 ขับร้องประสานเสียง 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
167
 


View PagesFirstPreviousNextLast