มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
Ph.D.158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
908-100 ภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาเอก 1 3
908-101 สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัย 1 3
908-102 การเตรียมความพร้อมสำหรับปริญญาเอก 1 3
908-204 สัมมนาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
169
 


View PagesFirstPreviousNextLast