มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
RM156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 4 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
202-205 การเงินธุรกิจ 5 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
206-200 การจัดการดำเนินงาน 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
208-300 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดในธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 1 3 อ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
208-302 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 1 3 อ.จักรเกียรติ์  เมธานัย
208-314 วิจัยสำหรับธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 1 3 อ.สวย  หลักเมือง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
170
 


View PagesFirstPreviousNextLast