มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
SD158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 13 3 อ.นวิยา  จันจุฬา
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 10 2 อ.ยุทธกาน  ดิสกุล
100-165 การคิดวิเคราะห์ 1 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
603-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3
603-104 ทฤษฏีการพัฒนาสังคม 1 3 อ.ยุวัลดา  ชูรักษ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
176
 


View PagesFirstPreviousNextLast