มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
SI157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-111 สถิติเบื้องต้น 1 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
100-351 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 2 3 อ.มณฑา  กรีนสปูน
202-205 การเงินธุรกิจ 6 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
207-201 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
207-206 การดำเนินงานโรงแรม 1 3 อ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
207-301 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว 1 3 อ.หทัยรัตน์  วัฒนพฤกษ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
179
 


View PagesFirstPreviousNextLast