มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
SIC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
207-301 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว 1 3 อ.หทัยรัตน์  วัฒนพฤกษ์
207-303 การบัญชีและการเงินสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
และการท่องเที่ยว
207-311 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
207-316 การแปล 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
207-401 การสัมมนาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 1 2 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
207-410 หลักการมัคคุเทศก์ 1 3 ดร.นราวดี  บัวขวัญ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
183
 


View PagesFirstPreviousNextLast