มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
TBC156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
601-302 การเขียนจดหมายธุรกิจและหนังสือติดต่องาน 1 3
601-411 กวีนิพนธ์ไทยเพื่อธุรกิจ 1 3 อ.พิชญา  สุวรรณโน
601-417 การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ 1 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
601-419 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1 3 อ.อุมาวัลย์  ชีช้าง
601-421 วรรณกรรมปัจจุบัน 1 3 ผศ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
187
 


View PagesFirstPreviousNextLast