มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2558
TH558
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 อ.ปิยะฉัตร  สุวรรณศักดิ์
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 5 3
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 5 3 อ.วิภาวรรณา  ศรีใหม่
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 5 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 5 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
604-100 หลักภาษาไทยสำหรับครู 5 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
196
2/07/2558


View PagesFirstPrevious