มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
AC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
201-417 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.นาตยา  โชติกุล
202-306 การบัญชีชั้นสูง 2 1 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
202-311 ทฤษฎีการบัญชี 1 3 อ.สรัญญา  โยะหมาด
202-315 การวิจัยทางการบัญชี 1 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
202-401 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.หทัยขวัญ  จันทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
2
 


View PagesFirstPreviousNextLast